Thứ Tư, 28/09/2022, 07:06 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Tầm nhìn & Sứ mạng của tập đoàn Mai Linh

Tầm nhìn & Sứ mạng của tập đoàn Mai Linh

Tầm nhìn (Vision)
"Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất nơi chúng tôi có mặt!"
"To be the best service provider wherever we are!"
Sứ mạng (Mission)
"Mang sự hài lòng đến cho mỗi người, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!"
"Provide better satisfaction for better life!"
Giá trị cốt lõi (Core Values)
Hiệu quả
Làm chủ
Dẫn đầu
Chuyên nghiệp
Chung sức,chung lòng
Effectiveness
Ownership
Leadership
Proffesionalism
Teamwork

 
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022