English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN NGỌC DŨNG

Tiến sỹ Khoa học về Nghiên cứu Thị trường
Thành viên hiệp hội ESOMAR (World’s Research Association) và MRA (Marketing Research Association, USA)

 

 

THẦY TRẦN NGỌC DŨNG
 

Tiến sĩ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France.

Nguyên CEO - INTAGE VIỆT NAM

Thầy có 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường tại Nielsen, FTA và Intage. Thầy là thành viên hiệp hội ESOMAR (World’s Research Association) và MRA (Marketing Research Association, USA). Tiến sĩ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France. Thạc sĩ Marketing, University of Lille 2, France. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, CFVG, HCMC, Vietnam.

Thầy tốt nghiệp đại học tại trường Monash University, Australia năm 1997 theo học bổng của AusAid dành cho thủ khoa trường đại học Kinh Tế TPHCM. Tốt nghiệp thủ khoa MBA năm 2005 tại CFVG. 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022