English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY ĐẶNG NGỌC BÌNH

Chuyên Gia WordPress, Sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX, Cử Nhân Khoa CNTT - ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Thầy từng làm Software Engineer tại Harvey Nash Viet Nam Co.,Ltd .


 

THẦY ĐẶNG NGỌC BÌNH

Chuyên Gia WordPress,  Sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX Cử Nhân Khoa CNTT - ĐH Khoa Học Tự Nhiên,  Thầy từng làm Software Engineer tại Harvey Nash Viet Nam Co.,Ltd .

 
 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.