English version
 
Khảo cứu thương hiệu
   
Brand architect - Kiến trúc thương hiệu
Brand books - Sách thương hiệu
Brand cases studies - Nghiên cứu tình huống
Brand character - Tính cách thương hiệu
Brand communication - Truyền thông thương hiệu
Brand consultant - Tư vấn
Brand design - Thiết kế
Brand equity - định giá thương hiệu
Brand leadership & vision - Tầm nhìn lãnh đạo
Brand library - Thư viện
Brand Manager - Nhà quản trị thương hiệu
Brand Personality - nhân cách thương hiệu
Brand registering - Đăng ký bảo hộ
Brand strategy - Chiến lược thương hiệu
Brand studying - Học và hành
Brand Tube - Thư viện video
Corporate brand - Thương hiệu công ty
Franchise - Nhượng quyền
Internal branding - văn hóa doanh nghiệp
Luxuries brand - Hàng hiệu
Naming: Đặt tên thương hiệu
Personal branding, nhân hiệu
Super brand - Thương hiệu mạnh
Vietnamese brand - Thương hiệu Việt
     
ĐỐI TÁC
   
 

 

 

 Những câu chuyện làm thay đổi cuộc sống
Hơn 1500 sách chuyên đề Marketing Communications
dành cho học viên tham khảo tại thư viện Trường VietnamMarcom

 
 

 

     
 
Vroom yetton jago model
   

 

Mô hình Vroom-Yetton là một lý thuyết tình huống trong tâm lý học công nghiệp và tổ chức cơ cấu được phát triển bởi Victor Vroom, phối hợp với Phillip Yetton (1973) và sau đó với Arthur Jago (1988).

Vroom & Yetton, và sau đó Vroom & Jago đề nghị những câu hỏi rất hữu ích trong trình tự dưới đây:

o   Quality Requirement (QR) - Yêu cầu chất lượng

Chất lượng kỹ thuật của các quyết định quan trọng thế nào?

o   Commitment Requirement (CR) - Cam kết

Đáp ứng của nhân viên đối với các quyết định quan trọng thế nào?

o   Leader's Information (LI) - Thông tin cho lãnh đạo

Lãnh đạo có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định quan trọng không?

o   Problem Structure (ST) - Giải quyết vấn đề

Vấn đề có định hình rõ nét, hợp lý, gợi mở giải pháp không ?

o   Commitment Probability (CP) - Khả năng cam kết

Nếu lãnh đạo phải tự mình quyết định, liệu tất cả nhân viên có đồng thuận không ?

o   Goal Congruence (GC) - Chia sẻ mục tiêu

Liệu nhân viên có chia sẻ các mục tiêu chung bằng cách tham gia giải quyết vấn đề không ?

o   Follower information (SI) - Thông tin cho nhân viên

Nhân viên có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định phù hợp không ?

o   Follower conflict (CO) - Xung khắc trong vòng nhân viên

Mức độ xung khắc giữa vòng nhân viên có “che khuất ” các giải pháp ưu tiên không ?

Vroom và Yetton xác định năm yếu tố quyết định của mô hình như sau:

            Chuyên chính

A1: Bạn sử dụng thông tin có sẵn và tự mình giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định.
A2: Bạn sử dụng thông tin cần thiết từ nhân viên cung cấp và tự mình quyết định giải pháp cho vấn đề. Bạn có quyền không cần chia sẻ vấn đề khi yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin. Vai trò của nhân viên trong các quyết định rõ ràng chỉ là cung cấp thông tin cần thiết, thay vì tham gia đề xuất hay đánh giá các giải pháp thay thế.

 
            Tham vấn

C1: Bạn chia sẻ vấn đề với từng nhân viên liên quan, tham khảo những ý tưởng và đề xuất mà không cần nhóm họ lại với nhau. Sau đó, bạn tự quyết định dù có hay không chia sẻ ý tưởng tư vấn của nhân viên.

C2: Bạn chia sẻ vấn đề với nhân viên theo nhóm, tham khảo những ý tưởng và đề xuất chung. Sau đó, bạn tự quyết định dù có hay không chia sẻ ý tưởng tư vấn của các nhóm nhân viên.
           

            Nhóm biểu quyết

G2: Bạn chia sẻ vấn đề với nhân viên theo nhóm, thảo luận đánh giá các lựa chọn hợp lý, và cố gắng để đạt được sự đồng thuận về giải pháp. Vai trò của bạn là quản lý và điều phối ý tưởng. Bạn không nên “gán ghép” ảnh hưởng cá nhân để “tác động” cách giải quyết, mà cần để các nhóm sẵn sàng chấp thuận và thực hiện bất kỳ giải pháp nào theo quyết định chung của mọi người.

Thông tin mở rộng:

The Vroom-Yetton-Jago Decision Model - Decision-Making Skills ...

The Vroom-Yetton Model

The Vroom Yetton Jago Decision Model Free Essays 1 - 20

Vroom yetton jago model


     

khóa học ngắn hạn về quảng cáo, marketing manager tại vietnammarcom khóa học ngắn hạn về giám đốc thương hiệu - brand manager tại vietnammarcom
khóa học ngắn hạn về copywriter - ngôn sứ thương hiệu & quảng cáo tại vietnammarcom khóa học ngắn hạn về chuyên viên tiếp thị quảng cáo du lịch tại vietnammarcom khóa học ngắn hạn về chuyên viên quảng cáo, dịch vụ bán hàng tại vietnammarcomRegister  Login Copyright © 2005 VietnamMarcom. All rights reserved.