English version
 
Khảo cứu thương hiệu
   
     
ĐỐI TÁC
   


 

 

     
 
Vroom yetton jago model
   

 

Mô hình Vroom-Yetton là một lý thuyết tình huống trong tâm lý học công nghiệp và tổ chức cơ cấu được phát triển bởi Victor Vroom, phối hợp với Phillip Yetton (1973) và sau đó với Arthur Jago (1988).

Vroom & Yetton, và sau đó Vroom & Jago đề nghị những câu hỏi rất hữu ích trong trình tự dưới đây:

o   Quality Requirement (QR) - Yêu cầu chất lượng

Chất lượng kỹ thuật của các quyết định quan trọng thế nào?

o   Commitment Requirement (CR) - Cam kết

Đáp ứng của nhân viên đối với các quyết định quan trọng thế nào?

o   Leader's Information (LI) - Thông tin cho lãnh đạo

Lãnh đạo có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định quan trọng không?

o   Problem Structure (ST) - Giải quyết vấn đề

Vấn đề có định hình rõ nét, hợp lý, gợi mở giải pháp không ?

o   Commitment Probability (CP) - Khả năng cam kết

Nếu lãnh đạo phải tự mình quyết định, liệu tất cả nhân viên có đồng thuận không ?

o   Goal Congruence (GC) - Chia sẻ mục tiêu

Liệu nhân viên có chia sẻ các mục tiêu chung bằng cách tham gia giải quyết vấn đề không ?

o   Follower information (SI) - Thông tin cho nhân viên

Nhân viên có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định phù hợp không ?

o   Follower conflict (CO) - Xung khắc trong vòng nhân viên

Mức độ xung khắc giữa vòng nhân viên có “che khuất ” các giải pháp ưu tiên không ?

Vroom và Yetton xác định năm yếu tố quyết định của mô hình như sau:

            Chuyên chính

A1: Bạn sử dụng thông tin có sẵn và tự mình giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định.
A2: Bạn sử dụng thông tin cần thiết từ nhân viên cung cấp và tự mình quyết định giải pháp cho vấn đề. Bạn có quyền không cần chia sẻ vấn đề khi yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin. Vai trò của nhân viên trong các quyết định rõ ràng chỉ là cung cấp thông tin cần thiết, thay vì tham gia đề xuất hay đánh giá các giải pháp thay thế.

 
            Tham vấn

C1: Bạn chia sẻ vấn đề với từng nhân viên liên quan, tham khảo những ý tưởng và đề xuất mà không cần nhóm họ lại với nhau. Sau đó, bạn tự quyết định dù có hay không chia sẻ ý tưởng tư vấn của nhân viên.

C2: Bạn chia sẻ vấn đề với nhân viên theo nhóm, tham khảo những ý tưởng và đề xuất chung. Sau đó, bạn tự quyết định dù có hay không chia sẻ ý tưởng tư vấn của các nhóm nhân viên.
           

            Nhóm biểu quyết

G2: Bạn chia sẻ vấn đề với nhân viên theo nhóm, thảo luận đánh giá các lựa chọn hợp lý, và cố gắng để đạt được sự đồng thuận về giải pháp. Vai trò của bạn là quản lý và điều phối ý tưởng. Bạn không nên “gán ghép” ảnh hưởng cá nhân để “tác động” cách giải quyết, mà cần để các nhóm sẵn sàng chấp thuận và thực hiện bất kỳ giải pháp nào theo quyết định chung của mọi người.

Thông tin mở rộng:

The Vroom-Yetton-Jago Decision Model - Decision-Making Skills ...

The Vroom-Yetton Model

The Vroom Yetton Jago Decision Model Free Essays 1 - 20

Vroom yetton jago model


     
 

 

 

 

 

   Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.